چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب
مجتمع صدگل
مجتمع صدگل - چهارراه ستارخان