چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب
مجتمع میعاد
مجتمع 100 واحدی میعاد - علوم پزشکی