چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب چوکا درب
مجتمع یاس گل
مجتمع 100 واحدی یاس گل